Free Download Rejsekortscanner  APK

Free Download Rejsekortscanner APK

Description of Rejsekortscanner

Rejsekortscanner is a Maps & Navigation App for android. Download the last version of Rejsekortscanner for Android Smarrtphone/Tablets from APKphone for FREE directly from google play to your computer. Then, You can install Rejsekortscanner in your gadgets with minimum spec Android  Android 4.4+ .

This Rejsekortscanner updated on the . Virus and malware FREE, NoAds, and Faster APK downloads. Best of all, it’s free.

Bemærk, at denne gratis version indeholder et lille reklamebanner nederst i app’en. Hvis du ikke bryder dig om reklamer, kan du istedet benytte dig af “Pro” versionen.

Aflæs Rejsekortet direkte via din smartphone og bliv øjeblikkeligt informeret omkring check-ind status, saldo, rejsehistorik mm. Der er altså hverken behov for data-forbindelse eller kompliceret opsætning, du behøver blot at placere kortet bag på telefonen i et kort sekund!

Andre apps på Google Play, fungerer ved at tilgå Rejsekort A/S’ hjemmeside, hvilket ikke alene er en skrøbelig praksis, det er også sjældent retvisende, da det typisk tager 15-20 min. for Rejsekort A/S’ servere at blive opdateret med din rejseaktivitet – og i busser tager det typisk hele døgn!

Denne app fungerer istedet med NFC, der aflæser kortet via en lille antenne, præcis ligesom dét udstyr tog-personalet benytter til at billetere med. Man skal blot have en smartphone med NFC der understøtter Mifare smartcards. Dette ekskluderer desværre visse populære modeller, som derfor er blokeret i Google Play. Hvis du ikke kan se Rejsekortscanner, er det sansynligvis fordi programmet ikke virker til netop din model. Hvis du er i tvivl om dette, er du velkommen til at skrive til mig eller prøve at installere programmet uden om Google Play ved at hente APK’en: http://bit.ly/1SKYXlL

Hvis app’en ikke virker på din smartphone p.g.a. manglende hardware support, undlad venligst at give negativ feedback, da det reelt er telefonens og ikke programmets skyld! Jeg hører dog gerne fra dig, således at jeg kan opdatere listen og undgå situationen for andre. Du kan læse mere omkring dette tricky emne på min blog: http://blog.bangbits.com/2016/05/rejsekort-nfc-og-smartphone.html

Bemærk at der, trods støtte fra Rejsekort A/S, er tale om en uofficiel app fra en tredjepart. Det kan derfor ikke udelukkes at app’en viser noget forkert, ligesom den næppe kan bruges som gyldig rejsehjemmel overfor togrevisorer. Hvis du oplever fejl kan du indsende en fejlrapport, som vil hjælpe med til at forbedre app’en fremadrettet. Fejlrapporten indeholder naturligvis ingen personlige informationer der kan identificere dig.
Note that this free version contains a small ad banner at the bottom of the app. If you do not like advertising, you can instead take advantage of the “Pro” version.

Read the Travel Card directly from your smartphone and be instantly informed about the check-in status, balance, travel history mm. So there is no need for data connection or complicated setup, you only need to place the card on the back of the phone in a split second!

Other apps on Google Play, works by accessing the Travel Card A / S’s website, which is not only a fragile practice, it is rarely true, as it typically takes 15-20 min. the Travel Card A / S servers to be updated with your travel activity – and in buses, it typically takes the whole day!

This app works instead with NFC that reads the card through a small antenna, just like what equipment train staff use to manage bill with. You just need to have a smartphone with NFC support Mifare smart cards. This excludes unfortunately some popular models, which are therefore blocked from Google Play. If you do not see Travel Card Scanner, this is probably because the program does not work for your particular model. If you are unsure about this, please feel free to write to me or try to install the program without Google Play by downloading the APK: http://bit.ly/1SKYXlL

If the app does not work on your smartphone p.g.a. lack of hardware support, please do not give negative feedback, because it really is the phone and not the program’s fault! I hear, however, like from you so that I can update the list and avoid the situation of others. You can read more about this tricky topic on my blog: http://blog.bangbits.com/2016/05/rejsekort-nfc-og-smartphone.html

Note that in spite of support from the Travel Card A / S, is an unofficial app from a third party. It can not be excluded that the app shows something wrong, like it can hardly be used as a valid ticket to ticket inspectors. If errors occur, you can submit a bug report, which will help to improve the app going forward. The error report contains, of course, no personal information that can identify you.
Rettet fejl ved aflæsning af periode-kontrakter

App Information of Rejsekortscanner

App Name Rejsekortscanner
Package Name com.bangbits.rejsekortscanner
Version
Rating ( 1216 )
Size 3.4 MB
Requirement Android 4.4+
Updated
Installs 50,000+
Developer

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *